VIDEO practice chemistry - update

02-12-2014

Các quy trình chuẩn được chọn lọc & Những kinh nghiệm rút ra

-Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo lường, phân tích
-Hướng dẫn hiệu chuẩn, cài đặt kết nối thiết bị
-Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị
-
-Hướng dẫn fa chế 1 số loại dung dịch, hóa chất chuẩn
-Hướng dẫn xử lý 1 số sự cố trong thực tế

sadChuẩn cân phân tích Ahaus 210gram (0,0001):

frownThu gom Thủy ngân bằng lưu huỳnh: khi nhiệt kế thủy ngân vỡ

Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 1 Thí nghiệm hóa học Khoa học vui 2014

Một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm tập 2: